Leukanivel- ja purentalihasongelmat

13.09.2022

Tässä tekstissä kerron lyhyesti leukanivel- ja purentalihasongelmista sekä miten minä hoidan kyseisiä vaivoja vastaanotollani.


Temporomandibular dysfunction (TMD), eli purentaelimistön toimintahäiriöt on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiden ja niihin liittyvien lähikudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. TMD-vaivat ovat yleisiä, noin 15% aikuisväestöstä kärsivät vaivasta ja sen suurin esiintyvyys on lähteestä riippuen 20-40 tai 35-50 vuoden iässä. Naisilla esiintyy TMD-vaivoja enemmän kuin miehillä. 

Mitkä ovat TMD:n oireet?

  • leukanivelten tai purentalihasten kipu
  • leukaniveläänet (naksahdus tai krepitaatio/rahina leukaa liikuteltaessa) 
  • leukojen väsyminen ja jäykkyys
  • suun rajoittunut avautuminen
  • alaleuan liikehäiriöt
  • muita oireita ovat mm. päänsärky, korva- ja kasvokipu

TMD:hen voi liittyä myös epäspesifiä oireita, kuten: 

  • korvien soiminen tai tukkoisuus 
  • nieluoireet - palan tunne kurkussa tai nielemisvaikeudet
  • niska- ja hartiasärky sekä huimauksen tunne

TMD-vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä näiden yhdistelmiin. Lihasperäinen on näistä tavallisin ja kattaa yli 50% tapauksista. TMD-diagnoosi perustuu useimmiten anamneesiin (potilaan kertomukseen) sekä kliiniseen tutkimiseen. TMD:n hoidon ennuste on yleensä hyvä (80-90%). 

TMD-oirekyselylomake
TMD-oirekyselylomake

Miten hoidan TMD:tä vastaanotolla? 

Vastaanottotilanne alkaa haastattelulla, jossa potilas saa kertoa vapaasti vaivastaan. Haastattelun aikana pyrin saaman paremman kuvan potilaan vaivasta ja jokainen haastattelutilanne on erilainen, mutta sen perustana on tavoite kartoittaa potilaan terveydentilaa, sairaushistoriaa sekä oirekuvaa. 

Kun epäilen TMD-vaivaa käytän Käypä-hoidon suosittelemaa TMD-oirekyselylomaketta (linkki lomakkeeseen löytyy lähteistä). Potilas täyttää lomakkeen ensin itse, jonka jälkeen täytän lomaketta kliinisen tutkimisen aikana. Lomakkeen avulla potilaan oirekuvan saa hyvin hahmotettua, kun potilas saa itse vastata lomakkeen väittämiin. 

Haastattelun, lomakkeen vastauksien sekä kliinisen tutkimisen löydösten perusteella tehdään hoitosuunnitelma. Hoito voi sisältää purentalihasten, pään, niska- ja hartia alueen pehmytkudoskäsittelyä, mobilisaatiota, liikeharjoitteita, rentoutus- sekä tietoisuusharjoitteita ja tapakontrollia. 

Tarvittaessa ohjaan potilaan eteenpäin toiselle ammattilaiselle, jos potilaan oireet sitä vaativat tai omat taidot eivät riitä hyvän hoidon suorittamiseen. 


Lähteet: 

Gauer, R. & Semidey, M. 2015. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. American Family Physician 91 (6), 378-386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25822556/

Lindqvist, C. & Törnwall, J. 2010. Leukanivelen sairaudet. Duodecim 126 (6), 687-694.  https://www.duodecimlehti.fi/duo98707  

Lomas, J., Gurgenci, T., Jackson, C. & Campbell, D. 2018. Temporomandibular dysfunction. The Royal Australian College of General Practitioners 47 (4), 212-215. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29621862/

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 12.9.2022). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi/hoi50057#K1

Käypä-hoidon suosittelema TMD:n oirekysely lomake: https://www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/hoi50057s.pdf