Besvär i käkled eller tuggmuskulatur

13.09.2022

I denna text beskriver jag kort vanliga besvär i käkled eller tuggmuskulatur samt hur jag behandlar dessa på min mottagning. 


Smärta och funktionsstörningar i käksystemet (Temporomandibular dysfunction, TMD) är en gemensam benämning för funktionsstörningar samt sjukdoms- och smärttillstånd i käklederna, tänderna, tuggmuskulaturen och dess närliggande vävnader. TMD-besvär är vanliga, ca 15% av vuxenbefolkningen lider av besväret och dess förekomst är vanligast i 20-40 eller 35-50 års åldern (beroende på källan). TMD-besvär förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Vad är symptomen vid TMD-besvär?

  • smärta i käklederna eller tuggmusklerna
  • käkledsljud (knäppningar eller krepitation/prassel vid käkens rörelser)
  • trötthetskänsla och stelhet i käken
  • begränsad gapförmåga
  • rörelsestörningar i nedre käken
  • andra symptom är bl.a. huvud-, öron- och ansiktsvärk. 

TMD förknippas med andra ospecifika symptom, som: 

  • symptom i öronen, som tinnitus och täppthet
  • svalgsymptom, som globussymptom ("klump i halsen"-känsla) och sväljningssvårigheter
  • nack- och skuldersmärta samt yrsel

TMD-besvär kan kategoriseras i muskulära, artikulära eller i en kombination av båda. Muskulär TMD är vanligast och står för över 50% av fallen. En TMD-diagnos grundar sig vanligen på anamnesen (klientens berättelse) och den kliniska undersökningen. TMD-besvärens behandling har vanligtvis en god prognos (80-90%). 

TMD-symptomformulär
TMD-symptomformulär

Hur behandlar jag TMD vid mottagningen?

Besöket börjar med en intervju där klienten fritt får berätta om sitt besvär. Under intervjun försöker jag få en bättre förståelse av klientens situation. Varje intervju är annorlunda, men målet är alltid att kartlägga klientens hälsotillstånd, sjukdomshistoria och symptombild. 

När jag misstänker ett TMD-besvär använder jag det TMD-symptomformulär som rekommenderas av God Medicinsk Praxis (länk hittas i referenserna). Klienten fyller i formuläret först, varefter jag fortsätter att fylla i formuläret under den kliniska undersökningens gång. Med hjälp av formuläret får man en god förståelse av klientens symptombild.

Baserat på intervjun, det besvarade formuläret och fynden i den kliniska undersökningen görs en behandlingsplan. Behandlingen kan innehålla tuggmuskulaturens, huvudets, nackens- och skulderpartiets mjukvävnadsbehandling, mobilisering, rörelse- och avslappningsövningar samt medvetandeövningar och övningar för att kontrollera oönskade vanor. 

Vid behov rekommenderar jag klienten vidare till en annan specialist, ifall patientens symptom så kräver eller mina egna kunskaper inte är tillräckliga för att uppnå en god vård. 


Källor:

Gauer, R. & Semidey, M. 2015. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. American Family Physician 91 (6), 378-386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25822556/ 

Lindqvist, C. & Törnwall, J. 2010. Leukanivelen sairaudet. Duodecim 126 (6), 687-694. https://www.duodecimlehti.fi/duo98707 

Lomas, J., Gurgenci, T., Jackson, C. & Campbell, D. 2018. Temporomandibular dysfunction. The Royal Australian College of General Practitioners 47 (4), 212-215. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29621862/ 

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 12.9.2022). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi/hoi50057#K1 

God Medicinsk Praxis rekommenderade TMD-symptom formulär: https://www.kaypahoito.fi/xmedia/gvr/gvr00013l.pdf